SVANHÖJDEN

2010-
Älta, Nacka
Wallenstam Bostad AB
Mecon Bygg AB
Sjögren Arkitekter AB

Den föreslagna nya bebyggelsen består av tre punkthus placerade uppe på den västra kanten av en relativt orörd höjdrygg med knotiga tallar och berg i dagen. Den nya exploateringen kommer att göra naturmarken mer åtkomlig.

Den tydliga stadsbyggnadsordning som de närliggande lamellhusen representerar manar till besläktad ordningssamhet. Avsikten är att också de nya byggnaderna skall placeras så att de tillsammans bildar en tydlig grupp.