NYA VEGA

2016
Haninge
Concent AB
Sjögren Arkitekter AB

Tillsammans med Concent genomförde vi en markanvisningstävling med bostäder i stadsdelen Nya Vega i Haninge. Två kvarter med små lägenheter öppnar sig mot den intilliggande naturmarken. Gården blir en länk mellan naturen i öster och gatulivet i väster. För att variera skalan är kvarteren uppdelade så att varje huskropp blir tydligt avläsbar.

De små kvarteren får en sammanhängande och variationsrik gatufront; en sammanhållen men uppbruten fasad där husens långsidor och smala gavlar skapar en karaktäristisk rytm. Längsgående balkonger, både mot gata och gårdsrum, ger uteplatser i alla väderstreck.